Секция Baggage.

Data Files батырмасы Ms HW тірізеден диалог терезесі ашылады, файлдың анықталуы, іздеу кітапханасыда пайдалынады. Осы файалдардың тізімі [Baggage] секциясын жоба файлын сақтайды.

Delphi-де программалау элементтері

1. Тармақталу командасы. RadioButton компоненті.

Тармақталу командасының қысқа және толық нұсқалары бар. Олардың жазылу түрлері Турбо Паскальдағы сияқты:

1) if P then S //қысқа нұсқа

2) if P then S1 else S2 //толық нұсқа

мұндағы P– шарт; S,S1,S2- орындалуы тиіс сериялар (бір блоктық операторлар). Егер блок бірнеше операторлардан тұрса, олар бір құрама оператор ретінде қарастырылып, begi – end операторлық жақшылардың ішіне жазылады:

If P then begin

S1

End

Else begin

S2

End;

Блокқа енгізілген оператор тек біреу болса, оны операторлық жақшаларға алу міндетті емес.

Мысал. RadioButton компоненттерін пайдаланып, геометриялық фигуралардың аудандарының формулалары жөнінде анықтамалық программа құру керек.

1. Жаңа жоба ашу. Формаға Memo1, RadioButton1,…RadioButton4, BitBtn1,BitB2 компоненттерін орнату. (1 - сурет).

RadioButton - байланысты ауыстырып қосқыш компонент. Формада оның кемінде екеуі орнатылуы тиіс. Олар Checked қасиеті арқылы анықталатын тек екі күйде болуы мүмкін: True және False. жоба іске қосылып, көрінген формада қай ауыстырып қосқыш шертілсе (Check қасиетіне True мәні меншіктелсе), программада осыған сәйкес программа бөлімі орындалады.

1 - сурет Калькулятор үшін дайындалған

2. Компоненттер қасиеттеріне мәндер меншіктеу:

Компонент Қасиет Мән
Form1 RadioButton1 RadioButton2 RadioButton3 RadioButton4 BitBtn1 BitBtn2 Caption Font Caption Caption Caption Caption Kind Kind Геометрия-анықтамалық Tmes Kaz, 11 Үшбұрыш Тіктөртбұрыш Дөңгелек Трапеция BkOK BkClose

3. ОК батырмасын екі рет шертіп, батырманың OnClickоқиғасын өңдеуіш процедурасын құру:

Procedure Tform1.BitBtn1Click(Sender: TObject);

Begin

If RadioButton1.Checked then

Begin Memo1.Lines.clear;

Memo1.Lines.Add(S=ah/2);

Memo1.Lines.Add(‘a – үшбұрыш табаны, h - биіктігі’);End;

If RadioButton2.Checked then

Begin Memo1.Lines.clear;

Memo1.Lines.Add(S=ab);

Memo1.Lines.Add(‘a – тіктөртбрыш табаны, b- биіктігі’);

End;

If RadioButton3.Checked then

Begin Memo1.Lines.clear;

Memo1.Lines.Add(S=Pi*r*r);

Memo1.Lines.Add(‘r- дөңгелек радиусы, Pi – 3,14’);

End;

If RadioButton4.Checked then

Begin Memo1.Lines.clear;

Memo1.Lines.Add(S=(a+b)*h/2);

Memo1.Lines.Add(‘a,b – тіктөртбрыш табаны, h- биіктігі’);

End;

End;

4. Жобаны сақтап, - іске қосу. Көрінген формадан қажетті фигураның атауын таңдап, ОК батырмасын шерту. Мысалы, «Трапеция» қатарындағы ауыстырып-қосқыш орнатылса, өрісінде нәтиже көрінеді (1-сурет).


4759529332103457.html
4759562278233661.html
    PR.RU™