Просторовий масштаб 100-102 м2 притаманний геосистемам ……… рівня.

топічного;

+субтропічного;

хоричного;

регіонального.

Спосіб декомпозиції геосистем, який полягає у виділенні в геосистемі однорідних за фазовим станом і фізико-хімічними властивостями тіл, називають …….…. .

геокомпонентний;

просторово-об’ємний;

+геомасовий;

геогоризонтний.

Комплексне утворення, в яке входять всі компоненти, що містяться в певному шарі геосистеми, називають ………. .

геомаса;

аеромаса;

геокомпонент;

+геогоризонт.

Приживання на раніше не заселеній ділянці лишайників, мохів, а згодом і вищих рослин, характеризує процес у геосистемі, який називають … .

+ецезис;

нуль-момент;

інтерцепція;

гіпергенез.

Геосистеми екваторіальної зони за кількістю …..…, яку отримують, належать до мегатермних.

вологи;

поживи;

території;

+енергії.

Коли низхідні потоки вологи в геосистемі переважають над висхідними, і вода, що просочується крізь ґрунт, сягає рівня ґрунтових вод, то така геосистема має ………. тип водного режиму.

+промивний;

водозастійний;

аридний;

паводковий.

Коли в геосистемі атмосферна вода сягає рівня ґрунтових вод лише в окремі багатоводні роки, то така геосистема має періодично ……… тип водного режиму.

аридний;

+промивний;

водозастійний;

паводковий.

Для геосистеми боліт характерний ………. тип водного режиму.

+водозастійний;

паводковий;

заплавний;

промивний.

Речовини, що знаходяться у нерухомих формах, а також легкодоступні речовини, накопичені в геосистемі в надмірних кількостях, через що вся їх маса не може бути охоплена кругообігом, становлять ……. фонд геосистеми.

запасний;

+резервний;

поживний;

продуктивний.

Клонова ділянка – це ділянка одновидових заростей, виникнення якої пов’язане з ………. розмноженням рослин.

+вегетативним;

насіннєвим;

статевим;

цибридним.

Це територіальний елемент геотопу, який утворюється в разі тісних зв’язків між окремими особинами рослин, тобто під час перекриття їх екоїдів.

клонова ділянка;

+поліекоїд;

мікроценоз;

фітоценоз.

122. Чинник, значення якого для даної геосистеми знаходиться біля крайніх значень її регіональної ландшафтно-екологічної амплітуди, називають … чинник.

+лімітуючий;

мінімальний;

обмежувальний;

витривалий.

Процес у геосистемі, що полягає у зміні характеристики у бік зростання або зменшення її значень із часом, називають ………. .

циклічним;

періодичним;

ритм;

+тренд.

Довготривалу послідовність змін станів геосистеми, орієнтовану на досягнення деякого оптимального для даних умов стану, називають …….. .+сукцесія

флуктуація;

динаміка;

еволюція.


4755854862636722.html
4755899052725627.html
    PR.RU™