ГГГГГГГГ

Газ идеал деп саналады, егер: А. Молекуланың меншiктi көлемi ескерiлсе. Б. Молекуланың көлемi ескерiлмесе. В. Молекулалар арасында өзара әсер күшi болмаса. Г. Молекулалар арасындағы соқтығыс абсолют серпiмдi болса: Б, В және Г

Газ молекулаларының еркiн жүру жолының орташа ұзындығы - ол мынадай қашықтық: А. Ыдыс қабырғалары арасындағы қашықтық. Б. Молекуланың 1 с iшiндегi жүрген қашықтығы. В. Молекуланың бiр соқтығыстан келесi соқтығысқанға дейiнгi қашықтығы. Г. Молекуланың модуль бойынша жылдамдығына тең қашықтық: В

Газ молекулаларының жылдамдықтар бойынша Максвелл таралуы шектелген қисықты ауданы мынаған тең: Газ молекулаларының санына

Газ молекулаларының орташа кинетикалық энергиясын 2 есе арттырсақ, оның температурасы қалай өзгередi: 2 есе артады

Газдардың кинетикалық теориясы негізгі теңдеуін қорытуда не есептеледі: Ыдыс қабырғасына газ молекулалары түсіретін қысым

Газдардың кинетикалық теориясын негізгі теңдеуін қорытқанда молекулалардың ыдыс қабырғасымен соқтығысуын: Абсолют серпімді

Гамма– кванттар сипатталады: А. Нөльдік зарядпен. Б. Теріс зарядтармен. В. Нөльдік тыныштық массамен. Г. Жартылай бүтін спинмен. Д. Бүтін спинмен: А, В, Д

Гармониялық тербелiстердiң теңдеуi мынадай м. Тербелiстiң циклдық жиiлiгi неге тең: 3 рад/с

Гармониялық тербеліс ұғымын енгізгенде не қарастырады: Үйкеліс жоқ кезіндегі серпімді күш әсерінен серпімді маятник пен ауырлық күші әсерінен қозғалатын математикалық маятниктердің еркін тербелістерінің динамикасын

Гармониялық тербелістер дегеніміз: Синус немесе косинус заңымен жасалатын тербелістер

Гейзенберг анықталмаушылық қатынастарынан байқайтынымыз, импульс дәл анықталған микробөлшек төмендегі қай шамамен толық анықталмаған болады: Координата

Голография негiзiне жататын құбылыс: А. Интерференция. Б. Дифракция. В. Поляри-зация. Г. Дисперсия: А және Б

Горизонталь жазықтықпен білеуші ағаш қозғалғанда қалыпты қысым күшін 3 есе арттырғанда сырғанау үйкеліс күші қалай өзгереді: 3 есе артадыГравитациялық тұрақтылық физикалық мағынасы: Ара қашықтығы 1 м, массалары 1кг болатын 2 дененің арасындағы болатын ауырлық күші.

Графикте көрсетілген: Изохора

Графикте көрсетiлген: А. Изотерма. Б. Изобара. В.Изохора. Г.Адиабата. Д. Политропа: Изобара

Графиктен газдың жасаған жұмысын табыңыз: 8 Дж

Гюйгенс-Френель приниципi қай құбылысты түсiндiре алады: Дифракция

ҒҒҒҒҒҒҒ

Ғылымға атмосфералық қысым ұғымын енгізді: Галилей


4753668297226166.html
4753699986495576.html
    PR.RU™